Teoretisk fysik

Krav för forskarutbildningsexamina

Observera att de nedan angivna kraven för forskarutbildningsexamina gäller i normalfallet. Se också KTH:s regelverk.

Doktorsexamen:
Utbildning om minst 240 högskolepoäng, varav vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng.

  1. En kursdel motsvarande minst 60 högskolepoäng enligt studieplanen för forskarutbildningsämnet Fysik eller Biologisk fysik inom doktorsprogrammet Fysik vid KTH eller minst 90 högskolepoäng enligt studieplanen för forskarutbildningsämnet Teoretisk fysik vid KTH.
  2. En avhandlingsdel motsvarande en sammanläggningsavhandling med mellan 3-6 publicerade artiklar, där 3 utgör minimum, 4 normalfallet och 6 väldigt mycket. Sammanläggningsavhandlingen skall också innehålla en sammanfattning av artiklarna. Se "Om utbildningen" i doktorandhandboken.nu från Högskoleverket för mer information. Monografiavhandling skrivs bara i undantagsfall.
Notera att båda ovanstående krav måste vara uppfyllda.

För forskarstuderande antagna från och med den 1 juli 2007 gäller att minst 60 procent av den totala kursdelen skall vara på forskarnivå.

Licentiatexamen:
Utbildning om minst 120 högskolepoäng, varav vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng.
För licentiatexamen krävs hälften av det som krävs för doktorsexamen.

För forskarstuderande antagna från och med den 1 juli 2007 gäller att minst hälften av den totala kursdelen skall vara på forskarnivå.