Teoretisk fysik

Rutiner för tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå

  1. Underlag för tillgodoräknande (intyg motsv.) - där huvudhandledare/examinator antecknat och beslutat om vad som får tillgodoräknas i utbildningen på forskarnivå. (Ett intyg skall visa vad studenten har åstadkommit/gjort. Antingen i form av tentamen, inlämningsuppgift, deltagande etc, alltså vilken prestation som efterfrågats av kursanordnaren. Den prestationen skall intygas av kursanordnaren. Det är handledarens sak att bedöma om prestationen berättigar till någon form av tillgodoräknande. Då annan än huvudhandledaren är examinator skall samråd ske med denna/denne.)

  2.  
  3. Inläggning i LADOK (ange dnr för motsvarande individuell studieplan), utskrift av arkivlista som undertecknas av huvudhandledare/examinator.

  4.  
  5. Underlag för tillgodoräknandet samt arkivlista scannas in i diariet och läggs till, i form av ny åtgärd/handling till den individuella studieplanen som redan finns upprättad och inlagd i diariet.
Kommentar: Det är inte säkert att den individuella studieplanen är det som diarieförs först under övergångsperioden (1 år framöver), eftersom dessa inte diarieförs bakåt i tiden. Om ett tillgodoräknande kommer innan studieplanen öppnas ett ärende för den doktoranden och den första handlingen blir ett tillgodoräknande.