Teoretisk fysik

Rutiner för hantering av individuella studieplaner inom utbildning på forskarnivå

 1. Varje doktorand skall ha en individuell studieplan. Handledare upprättar en individuell studieplan tillsammans med doktoranden i anslutning till ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå. Den individuella studieplanen uppdateras sedan minst en gång per år. Både doktorand och huvudhandledare signerar studieplanen. Studieplanen skall överensstämma med ämnets forskarutbildningsplan och planera kommande samt redovisa slutförda doktorandkurser och projekt m.m. inom forskarutbildningen. Blankett från KTH Blankettarkivet skall användas: länk till blankett.

 2.  
 3. Studieplanen skall uppdateras minst årligen av handledaren och doktoranden tillsammans i anslutning till utvecklingssamtal, samt inför licentiat- och doktorsexamen.

 4.  
 5. Studieplanerna lämnas till institutionens studierektor för forskarutbildningen. Den uppdaterade studieplanen skall lämnas årligen till studierektor, dock senast 1 december. Studierektor granskar och kontrollerar att alla uppgifter är ifyllda samt att studieplanen uppfyller kraven för ämnet i fråga på forskarnivå.

 6.  
 7. Studierektor för forskarutbildningen signerar studieplanen och vidarebefordrar denna till forskarutbildningsansvarige vid KTH Teknikvetenskap, som fastställer, inrättar och godkänner studieplanen.

 8.  
 9. Godkänd studieplan skickas i original till institutionens registrator som diarieför studieplanen. Doss 622 Ärendemening: Individuella studieplaner och tillgodoräknanden för forskarstuderande. Registrator skickar PDF-filen till studierektor, handledare, doktorand och administratören för forskarutbildning vid institutionen för registrering i LADOK.

 10.  
 11. Om problem uppstår i form av att den individuella studieplanen inte uppfyller kraven i forskarutbildningsämnets studieplan, om studierna inte följer studieplanen, eller om studieplanen inte uppdateras, eller dylikt, så kontaktar studierektor för forskarutbildningen huvudhandledaren för att diskutera åtgärder. Prefekten kopplas in vid behov.