Teoretisk fysik

Bemanningsplaner

Riktnummer 08, International prefix +46 8
Studierektorer för grundutbildningen / Directors of Undergraduate Studies
Olle Edholm   phone 5537 8168 - fax 5537 8216 - room A4:1059

I. Bestämmelser och avtal

Generellt gäller KTH-handboken och det lokala avtalet med SULF.  Sammanfattningsvis gäller:

Lektionsundervisning per år får i normalfallet uppgå till högst:
    * 135-152 timmar för professor beroende på ålder
    * 393-400 timmar för universitetslektor beroende på ålder

Vi ligger dock långt under dessa siffror. Tittar vi i KTH-handbok IV  (5.4.1) finns mer detaljerade regler som bygger på det lokala kollektivavtalet.  

II. Arbetstid för kurser

För att göra bemanningsplanerna kommer följande schablonregler att tillämpas  i syfte att åstadkomma en rättvis fördelning av arbetsuppgifterna.  
Justeringar av detta kan göras  för att kompensera i fall då schablonerna uppenbart slår mycket snett. Jämfört med gamla fysiks regler  ger detta resultat som skiljer sig maximalt 10-15 % upp eller ner. Vi föväntar oss också  att detta jämnar ut sig genom att en lärare har flera kurser och olika kurser olika år. Genom att timantalet för övningsundervisning och rättning räknas per grupp ger automatiskt kurser med många studenter mer tid för de moment som uppbart är starkt beroende av antalet  studenter. Vidare förutsätter detta att inte lika mycket tid läggs på att examinera kursmoment  oberoende av poängantalet.  Vi sparar inte negativa eller positiva utfall mellan olika år, men vid upprättandet av bemanningsplanen för varje år kommer hänsyn att tas till hur utfallet såg ut för föregående år. Om större förändringar sker under året (tillkommande  kurser, inställda kurser, ändrad bemanning) kommer studierektor/prefekt överens om nödvändiga korrigeringar.  

III. Bemanning - våren 2007

Föreläsningar:
5A1227 Fysik II, 4p, per 4: GB inkl. övn.
5A1306 Fysikens matematiska metoder (för F2), 3p, per 3-4: EL
5A1383 Analytisk mekanik och klassisk fältteori, 5p, per 3-4: EL
5A1384 Relativititetsteori, 5p, per 3: EL
5A1386 Relativistisk kvantfysik, 2p, per 3: TO
5A1387 Teoretisk partikelfysik, 5p, per 3-4: TO
5A1389 Kvantmekanikens matematiska grunder, 5p, per 3-4: JM
5A1390 Statistisk mekanik, 5p, per 4: PaH och/eller OE
5A1391 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem, 5p, per 4: JL
5A1392 Mångpartikelfysik, 5p, per 3: PaH
5A1395 Membran och mjuka material, 5p, per 3: OE
5A1397 Proteinfysik, 5p, per 4: OE

Övningar:
5A1227, per 4: Labbhandledning GB, BC
5A1306: BC, MH, TH
5A1383: MB
5A1384: PHe
5A1390: ML

IV. Bemanning - hösten 2007

Föreläsningar:
5A1203 Fysik, grundkurs del I, termodynamik:  PaH
5A1203 Fysik, grundkurs del I, elkretsanalys:  BC
5A1306 Fysikens matematiska metoder, vektoranalys, 3p, per 1:  EL
5A1340 Termodynamik och statistisk mekanik:  BC
5A1382 Seminariekurs i teoretisk fysik, 5p, per 1-2:  TO
5A1385 Kvantmekanik, fortsättningskurs, 5p, per 1 och 2:  JL
5A1386 Relativistisk kvantfysik, 3p, per 2:  TO
5A1393 Beräkningsfysik, 5p, per 2: MW, PaH och/eller OE
SI2600 Kondenserade materiens teori, 5p, per 2: MW
SI2710 Molekylär modellering, 5p, per 1: OE

Övningar:
5A1203, del 1: GB, BC, NN
5A1203, del 2: GB, BC, NN
5A1203: Labbar GB, BC
5A1306: SS, NN x 2
5A1340: SS, NN
5A1385: NN
5A1393: Datorlabbar  OE, NN