Teoretisk fysik

Rutiner för hantering av individuella studieplaner inom utbildning på forskarnivå

  1. Varje doktorand skall ha en individuell studieplan. Handledare upprättar en individuell studieplan tillsammans med doktoranden i anslutning till ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå. Den individuella studieplanen uppdateras sedan minst en gång per år. Både doktorand och huvudhandledare signerar studieplanen. Studieplanen skall överensstämma med ämnets forskarutbildningsplan och planera kommande samt redovisa slutförda doktorandkurser och projekt m.m. inom forskarutbildningen. Blankett och information om hur studieplanen skall uppdateras är tillgängliga på: http://www.sci.kth.se/en/phd/programs/physics/anvisningar/individuell-studieplan-1.189850

  2.  
  3. Studieplanen skall uppdateras minst årligen av handledaren och doktoranden tillsammans i anslutning till utvecklingssamtal, samt inför licentiat- och doktorsexamen.

  4.  
  5. Studieplanerna lämnas till institutionens studierektor för forskarutbildningen. Den uppdaterade studieplanen skall lämnas årligen till studierektor, dock senast 1 december. Studierektor granskar och kontrollerar att alla uppgifter är ifyllda samt att studieplanen uppfyller kraven för ämnet i fråga på forskarnivå.

  6.  
  7. Om problem uppstår i form av att den individuella studieplanen inte uppfyller kraven i forskarutbildningsämnets studieplan, om studierna inte följer studieplanen, eller om studieplanen inte uppdateras, eller dylikt, så kontaktar studierektor för forskarutbildningen huvudhandledaren för att diskutera åtgärder. Prefekten kopplas in vid behov.