Teoretisk fysik

Bemanningsplaner

Riktnummer 08, International prefix +46 8
Studierektorer för grundutbildningen / Directors of Undergraduate Studies
Patrik Henelius   phone 5537 8136 - fax 5537 8216 - room A4:1059

I. Bestämmelser och avtal

Generellt gäller för universistetslärare att lektionsundervisning per år i normalfallet får uppgå högst till:
    * 135-152 timmar för professor beroende på ålder
    * 393-400 timmar för universitetslektor beroende på ålder
Vi ligger dock långt under dessa siffror. På KTH:s internwebb finns mer detaljerade regler som bygger på det lokala kollektivavtalet.  

II. Vår tillämpning av arbetstidsregelerna

Här räknas med 1700 arbetstimmars årsarbetstid för alla oavsett ålder. Vi tar ut motsvarande 1350 arbetstimmar grundutbildningstid av en lektor eller professor som finansieras 100% därifrån. Resterande 350 timmar är avsedda att användas för egen utveckling och forskning. För annan undervisande personal räknar vi med 1700 timmar (ingen tid för egen utveckling och forskning finasieras av grundutbildningen). Den tid som avser administration i samband med grundutbildningen ingår schablonmässigt i tiderna för kurserna. Typiskt är att vi räknar med 3 arbetstimmar per föreläsnings- och övnings-timme och 1,5 timme per labbtimme. Till detta kommer tid för tentakonstruktion, rättning samt olika adminstrativa uppgifter. Detta gör att vi landar runt en faktor 6 gånger antalet salstimmar för föreläsningar och kursansvar och runt en faktor 4 gånger antalet salstimmar för övningar och rättning. I de faktiska faktorerena har vi vägt in en del olika omständigheter som är speciella för kurserna, men detta är naturligtvis och måste fortfarande vara en schablon.

III. Examensarbeten

För handleding/examination av examensarbeten räknas 40 arbetstimmar, medan enbart examination ger 10 arbetstimmar. Institutionen betalar tryckning av examensarbetet och står för lokaler men inte för några andra kostnader.  

IV. Preliminär bemanning - 2013

så långt den är klar följer nedan. En detaljerad uträkning i form av en excellfil redovisas här.

Våren 2012

Föreläsningar:
SI1140 Fysikens matematiska metoder (för F2), 5p, per 3: EL
SI1145/SI1142 Klassisk teoretisk fysik, 6p, per 4: EL
SI2335 Simuleringsfysik, 6p, per 3: BH, MW
SI2170 Kvantfysik, 6p, per 3: JdW
SI2361 Avancerad mekanik, läskurs, 6p, per 4: JL
SI2390 Relativistisk kvantfysik, 3p, per 3-4: TO
SI2400 Teoretisk partikelfysik, 7,5p, per 4: TO
SI2520 Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem, 7,5p, per 3: JL
SI2540 Komplexa system 7,5p, per 4: BC
SI2700 Proteinfysik, 7,5p, per 3: ELi
SA104X, Kandidatexjobb , per 3-4: PaH, TO

Övningar:
SI1140: BC, RT, JdW
SI1145: BC, FA
SI2361: AA
SI2170: HaMe
SI2400: HeM

Hösten 2012

Föreläsningar:
SI1121 Termodynamik, 6p, F1/CL, per 1:  PaH
SI1120 Termodynamik, 6p, inkl övningar, per 1 :  BC
SI1140 Fysikens matematiska metoder, vektor, 4p, per 1:  JL
SI1161 Statistisk fysik, 6p, per 1-2:  PaH
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs, 7,5p, per 1:  JL
SI2410 Kvantfältteori, 7,5p, per 1: JM
SI2510 Statistisk mekanik, 7,5p, per 1: OE
SI2530 Beräkningsfysik, 7,5p, per 2: AnBe
SI2550 Membran och mjuka material, 7,5p, per 1: OE
SI2600 Kondenserade materiens teori, 7,5p, per 2: MW, EB
SI2371 Speciell relativititetsteori, 6p, per 2: TM
SI2372 Allmän relativititetsteori, 3p, per 2: TM
Övningar:
SI1121: OP, SS, FA
SI1140: DB, CW, MT
SI1161: BC, OP
SI2371: SR
SI2372: SR
SI2380: JC
SI2510: RT
Labbar och datorlabbar:
SI1120/SI1121: BC, NN, NN, JC
SI2530: AnBe, HaM, NN